Privaatsuspoliitika

Tere tulemast tutvuma STAREST OÜ (reg.kood 12247912, Mõisavahe 21, Tartu) privaatsuspoliitikaga. STAREST OÜ austab oma klientide ja kõikide teiste isikute privaatsust, kelle andmetega me kokku puutume ja teeme pingutusi, et tagada andmete kaitse ja turvaline töötlemine.

Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldame, kuidas STAREST OÜ töötleb Teie isikuandmeid, kui pöördute meie poole, broneerite meie juures majutust või sirvite meie veebilehte. Palun tutvuge privaatsuspoliitikaga hoolikalt. STAREST OÜ võib teha privaatsuspoliitikas aeg-ajalt muudatusi.

Küsimuste korral palun võtke meiega ühendust vahelehel „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.  

Kui pöördute STAREST OÜ poole majutuse broneerimiseks, peame töötlema Teie kohta andmeid, mis sisaldavad ka isikuandmeid. Isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, sõltuvad konkreetsest lepingulisest või lepingueelsest suhtest Teie ja STAREST OÜ vahel. Isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, võivad sisaldada järgmisi andmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood või sünniaeg;
 • isikut tõendava dokumendi andmed;
 • kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber);
 • muu lepinguga seotud info (broneeringu periood, hind, makseinfo või muu broneeringus toodud info).

STAREST OÜ-l on õigus kontrollida Teie poolt avaldatud isikuandmete õigsust ning koguda Teie kohta täiendavaid andmeid avalikest allikatest. STAREST OÜ ei kogu ühelgi juhul Teie kohta andmeid mitteavalikest allikatest.

STAREST OÜ töötleb kliendi isikuandmeid tehingute tegemisel seoses järgmistel eesmärkidel:

 • kliendi isiku tuvastamine majutuse broneerimise täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • kliendiga suhtlemine majutuse täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • kliendi päringutele ja taotlustele vastamine;
 • kliendile otseturunduslike reklaampakkumiste tegemine, kui klient on selleks nõusoleku andnud;
 • kliendile arvete koostamine ja saatmine;
 • kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada kaupade ja teenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti jms ning teha klientidele parimaid pakkumisi;
 • seadusjärgse kohustuse täitmine, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine;
 • muu STAREST OÜ õigustatud huvi alusel töötlemine, tingimusel, et õigustatud huvi ei kaalu üles andmesubjekti õigusi.

STAREST OÜ võimaldab oma klientidele veebilehe kaudu huvipakkuvat sisu ja majutuse broneerimist. STAREST OÜ veebilehe kaudu saate tellida personaalseid pakkumisi enda e-postiaadressile või broneerida aegasid STAREST OÜ teenuste kasutamiseks.

STAREST OÜ veebilehe kaudu päringu esitamisel töötleme üksnes neid andmeid, mida olete meile päringu esitamisel edastanud. Kui esitate meile päringu või broneerite veebilehe kaudu aja teenuse saamiseks, töötleme Teie isikuandmeid ainult Teie päringule vastamise eesmärgil või Teile teenuse broneerimiseks. E-teenuste kasutamisel töödeldavad andmed võivad hõlmata järgmisi isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • postiaadress ja sihtnumber;
 • kontaktandmed (nt e-posti aadress ja/või telefoninumber);
 • muu teave, mida e-teenuste kasutamisel STAREST OÜ-le edastate.

STAREST OÜ veebileht kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. Meie veebilehed kasutavad küpsiseid identifitseerimise, analüüsimise ja reklaamimise eesmärgil. STAREST OÜ e-teenuste küpsised salvestavad Teie kohta järgmiseid andmeid:  

 • andmed Teie riist- ja tarkvara kohta (Teie veebilehitseja liik, operatsioonisüsteem);
 • IP-aadress;
 • veebilehe külastamise ajad;
 • veebilehele suunava veebilehe aadress.

Veebilehe kasutamisega annate oma nõusoleku küpsiste talletamiseks Teie seadmesse ja neile juurde pääsemiseks. Teil on õigus igal ajal küpsiste kasutamine keelata, kuid kui otsustate küpsiste kasutamise keelata, võib juhtuda, et kõik veebilehe osad ei toimi korralikult. Lisateavet küpsiste kasutamise ja eelistuste seadistamise kohta leiate meie küpsiste kasutamise poliitikast.

STAREST OÜ veebilehed võivad sisaldada ka linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. STAREST OÜ ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu ja turvalisuse eest ning kolmandate osapoolte veebilehtede kasutamine toimub kliendi enda vastutusel.

TEABEVAHETUS SOTSIAALMEEDIA VÕRGUSTIKEGA NING KLIENDITEENINDUS SOTSIAALMEEDIA KAUDU

Te võite STAREST OÜ-ga (Hotell Starest) ühendust võtta ka meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Näiteks võite saata sõnumi või postitada teate meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Sellisel juhul võime Teie sõnumi või postituse teavet kasutada selleks, et Teie päringule või küsimusele vastata. Selleks, et vastata Teie päringule, võime küsida Teilt otse- või privaatsõnumi kaudu täiendavat vajalikku teavet, näiteks Teie nime, e-postiaadressi, telefoninumbrit, asukohta (linn/riik). Teie poolt sotsiaalmeedia kaudu saadetud teavet ei kasutada muul eesmärgil kui Teie päringule vastamiseks, kuid võime anonüümseks muudetud andmeid kasutada oma teenuste või toodete parandamiseks või muudel turunduslikel eesmärkidel.

Kui postitate teate STAREST OÜ avalikule sotsiaalmeediakanali lehele, palume arvestada, et kunagi ei tohiks oma postitusse või sõnumisse lisada tundlikke andmed, mille jagamist Te ei soovi. Palun  arvestage, et avalikule sotsiaalmeedia kanali lehele postitatud teavet saavad lugeda kõik selle sotsiaalmeedia kanali kasutajad.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE 

STAREST OÜ võib teatud juhtudel edastada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele Euroopa Majanduspiirkonnas. STAREST OÜ võib edastada Teie isikuandmeid:

 • STAREST OÜ koostööpartnerid, kellele andmete edastamine on vajalik parima teenuse osutamiseks, näiteks IT-tugiteenuste osutajad, turunduspartnerid jne;
 • muudele STAREST OÜ volitatud töötlejatele
 • STAREST OÜ-l on isikuandmete vastutav töötleja, STAREST OÜ-s edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Volitatud töötlejate kasutamisel, kasutab STAREST OÜ ainult selliseid volitatud töötlejaid, kes tagavad piisava andmekaitse taseme Euroopa Liidus kehtivate õigusaktide kohaselt. Kui Teil on täpsemaid küsimusi STAREST OÜ volitatud töötlejate kohta, võtke palun meiega ühendust lehel „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE
STAREST OÜ säilitab Teie isikuandmeid kujul, mis võimaldab Teid tuvastada, ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt või põhjendatud tulenevalt STAREST OÜ õigustatud huvist tingimusel, et STAREST OÜ õigustatud huvi ja riive andmesubjekti õigustele ja vabadustele on tasakaalus.

Isikuandmete säilitamisel järgime järgmisi säilitamistähtaegasid:

 • Broneeringu tegemiseks kogutud andmeid säilitame seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 3 aasta jooksul pärast majutusperioodi;
 • Raamatupidamise algdokumente säilitame 7 aastat;
 • Veebilehtede kaudu tehtud päringute kaudu kogutud andmeid säilitame 1 aasta;
 • Veebilehtede küpsiste kaudu saadud info säilitatakse 540 päeva.

Pärast säilitamistähtaja saabumist paberkandjal säilitatud isikuandmed hävitatakse ning elektroonilised isikuandmed kustutatakse. Kui soovite saada täpsemat infot selle kohta, milliseid säilitamistähtaegasid rakendatakse Teie kohta salvestatud isikuandmetele, palun võtke meiega ühendust alalehel „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

TEIE ÕIGUSED SEOSES OMA ISIKUANDMETEGA 
STAREST OÜ tagab andmesubjektidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused. Teie isikuandmete töötlemisel, on teil järgmised õigused:

 • Juurdepääsuõigus andmetele, mis tähendab, et Teil on õigus igal ajal küsida, kas STAREST OÜ-l on Teie kohta isikuandmeid ja õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid STAREST OÜ Teie kohta töötleb;
 • õigus Isikuandmete parandamisele, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda STAREST OÜ-lt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
 • õigus vastuväidete esitamisele, mis tähendab, et Teil on õigus esitada STAREST OÜ-le vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda, et STAREST OÜ kustutaks Teie isikuandmed, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul ja olete nõusoleku tagasi võtnud;
 • õigus piirata töötlemist, mis tähendab, et Teil on õigus nõuda, et STAREST OÜ piiraks Teie isikuandmete töötlemist, näiteks kui STAREST OÜ ei vaja Teie isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui olete esitanud töötlemise suhtes vastuväite;
 • õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi, kui isikuandmete töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul;
 • õigus andmete ülekantavusele, mis tähendab, et Teil on õigus saada ise andmeid, mida olete STAREST OÜ-le elektrooniliselt esitanud kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et STAREST OÜ edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;
 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, mis tähendab, et kui leiate, et Teie õigusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega on rikutud võite pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole info@aki.ee.

Palun pidage meeles, et käesolevas peatükis loetletud õigused ei ole piiramatud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused, STAREST OÜ õigustatud huvid või STAREST OÜ juriidilised kohustused piirata Teie õigusi.

Isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust vahelehel „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. Püüame alati vastata teie taotlustele ja küsimustele nii kiiresti kui võimalik.

MUUD SÄTTED
Privaatsustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

KONTAKT
Kui Teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, küsimusi selle kohta kuidas STAREST OÜ Teie isikuandmeid töötleb või kui Te soovite esitada isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi, võtke palun STAREST OÜ ühendust e-posti, telefoni või posti teel järgmistel kontaktidel:

STAREST OÜ

Aadress: Mõisavahe 21, Tartu 51004

Telefon: 5912 8770

E-post: info@starest.ee

STAREST OÜ andmekaitseametniku kontaktandmed on:

E-post: hiid@hiid.ee

LIITUGE MEIE UUDISKIRJAGA:
Olge iganädalaselt kursis Hotell Starest pakkumiste ning soodustustega.